Europese privacy regelgeving GDPR - AVG proof

Privacyverklaring - Onze privacyprincipes

Respect

We erkennen dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene een basisrecht is van elk individu en we zullen er dan ook alles aan doen om dit recht te vrijwaren door persoonsgegevens op een correcte, open en transparante manier te verwerken.

Vertrouwen

We weten dat het vertrouwen van onze klanten, medewerkers en andere stakeholders in de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken van cruciaal belang is voor onze organisatie. 

Preventie

We begrijpen dat het misbruik van persoonsgegevens een grote impact op de betrokkene kan hebben en zullen de nodige maatregelen nemen om de betrokkene te vrijwaren van financiële, reputatie- of een andere schade.

Compliancy

We hebben geleerd dat de wetgeving niet altijd kan volgen met de snel veranderende technologieën en de verwachtingen van onze klanten, daarom streven we ernaar om steeds compliant te zijn met geest van de wet en de constant veranderende maatschappij op een pragmatische manier en zonder overlast voor onze klant. 

Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens die wij verwerken in de verschillende organisaties van PATRICK VAN BOGAERT BVBA en is dus van toepassing voor alle klanten, potentiële klanten en bezoekers van onze websites,

We engageren ons om de plichten die voortvloeien uit de privacy wetgeving toe te passen in al onze verwerkingen en je rechten te respecteren bij elke verwerking van je persoonsgegevens.

Als je meer informatie zoekt over deze wetgeving raden we je aan om de 
website van de gegevensautoriteit te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerkt PATRICK VAN BOGAERT BV?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je een persoon kan identificeren zoals zijn of haar naam, voornaam, e-mailadres, … Deze persoonsgegevens zijn eigendom van de persoon en PATRICK VAN BOGAERT BVBA kan ze gebruiken voor haar dienstverlening. Binnen deze persoonsgegevens onderscheiden we volgende categorieën:

 • Informatie ter identificatie: hiermee kan PATRICK VAN BOGAERT BVBA je identificeren om haar diensten aan te bieden. Deze categorie bevat o.a. je naam, voornaam, rijksregisternummer, …
 • Contactinformatie: hiermee kan PATRICK VAN BOGAERT BVBA je contacteren om eventuele vragen te beantwoorden, diensten aan te bieden of voor nog andere processen waarbij we je moeten contacteren. Tot deze categorie behoort o.a. je telefoonnummer, adres, e-mailadres, …

Wanneer gebruikt PATRICK VAN BOGAERT BV je persoonsgegevens?

We gebruiken altijd de minimale set van gegevens die nodig is voor een goede dienstverlening. We verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Als we je toestemming hebben gekregen om ze te mogen verwerken
 • In het kader van een contractuele verplichting of ter voorbereiding van een contact met ons
 • Als het noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen
 • Als PATRICK VAN BOGAERT BVBA een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking, waarbij het belang van PATRICK VAN BOGAERT BVBA en de rechten van de betrokkene in evenwicht worden gehouden door voldoende maatregelen te nemen

PATRICK VAN BOGAERT BV verwerkt persoonsgegevens voor volgende doelstellingen:

 • Om diensten te verlenen
 • Voor een correcte dienstverlening hebben we sommige gegevens nodig. We zorgen er hierbij voor dat we telkens de minimale informatie gebruiken die nodig is om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden. De gebruikte informatie is afhankelijk van de dienst die wordt afgenomen.
 • Voor contacten en interacties met personen
 • Bij elk contact met PATRICK VAN BOGAERT BV vragen we je om een basis-set van gegevens. Hiermee kunnen we je identificeren en contacteren om je aanvragen te behandelen of je vragen te beantwoorden.
 • Om een goede en veilige dienstverlening te garanderen
 • PATRICK VAN BOGAERT BV verwerkt je persoonsgegevens ook in het kader van de algemene veiligheid om illegale en vermoedelijke misbruiken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken in lijn met onze algemene voorwaarden en goede dienstverlening.
 • Om onze prestaties op te volgen
 • Je persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor interne rapportering om onze beleidsdoelstellingen te sturen om zo een langetermijnplanning te kunnen aanbieden
 • Om te voldoen aan wettelijke en sectorale verplichtingen
 • PATRICK VAN BOGAERT BV heeft een aantal wettelijke en sectorale verplichtingen waaraan we moeten voldoen voor bepaalde diensten. Om hiermee in orde te zijn, moeten we bepaalde persoonsgegevens verwerken.
 • Voor kwalitatieve informatie en analyses
 • PATRICK VAN BOGAERT BV kan je persoonsgegevens ook gebruiken voor marktanalyses en onderzoeken om bepaalde tendensen op de markt te voorspellen en adviezen te formuleren. 

Geeft of verkoopt PATRICK VAN BOGAERT BV je persoonsgegevens aan derde partijen?

PATRICK VAN BOGAERT BV geeft en/of verkoopt je persoonsgegevens nooit door aan derde partijen tenzij

 • Er een wettelijke verplichting is
 • Voor bepaalde diensten is PATRICK VAN BOGAERT BV verplicht om informatie door te geven aan officiële instanties zoals de kruispuntbank voor ondernemingen bij het opstarten van een vennootschap. Deze doorgifte gebeurt altijd volgens duidelijke richtlijnen en ligt altijd in lijn met de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen.
 • Je je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven
 • Als PATRICK VAN BOGAERT BV je gegevens wil doorgeven aan een derde partij en we geen beroep kunnen doen op bovenstaande vermeldingen, zullen we je expliciete toestemming vragen. Zonder deze toestemming zullen we je gegevens niet verkopen en ook niet doorgeven aan een derde partij.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

Welke rechten heb je en hoe kan je ze uitoefenen?

Het recht op inzage

Je hebt het recht op toegang en inzage tot de gegevens die we van jou hebben bij PATRICK VAN BOGAERT BVBA. Hierbij kan je volgende vragen stellen:

 • Heeft PATRICK VAN BOGAERT BV persoonsgegevens van mij?
 • Waarvoor gebruikt PATRICK VAN BOGAERT BV mijn persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens heeft PATRICK VAN BOGAERT BV?
 • Welke partijen hebben toegang tot mijn persoonsgegevens?

Om deze informatie op te vragen, vragen we je om ons te contacteren via contactformulier. De informatie in uw aanvraag moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht openbaar maken op basis van een niet-correcte aanvraag.

Als de aanvraag niet voldoende informatie bevat, kan een medewerker van PATRICK VAN BOGAERT BV bijkomende informatie opvragen.

Dit is een gratis basisrecht. We zullen elke aanvraag correct en zorgvuldig behandelen binnen de 30 dagen na de ontvangst van alle relevante informatie.

Als je niet tevreden bent over de geleverde informatie of denkt dat je geen volledig antwoord hebt gekregen, kan je contact opnemen met de de data protection officer (
contactformulier) van PATRICK VAN BOGAERT BV om samen met hem of haar alle opties te bekijken.

Het recht op correctie

Je hebt het recht om je gegevens te laten aanpassen als deze niet correct en/of onvolledig zijn. Dit is een gratis basisrecht dat je kunt uitoefenen door een melding via 
contactformulier. We vragen je om dit zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit formulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht aanpassen op basis van een niet-correcte aanvraag.

Het aanpassen van persoonsgegevens kan gebonden zijn aan contractuele en/of wettelijke beperkingen waardoor het soms niet mogelijk is om de gegevens aan te passen omwille van onze verplichtingen.

Het recht op schrappen

Je hebt het recht om je gegevens te laten schrappen uit onze systemen. Dit is gratis basisrecht dat je kunt uitoefenen door een melding via 
contactformulier. We vragen je om dit zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit formulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht schrappen op basis van een niet-correcte aanvraag.

Het schrappen van persoonsgegevens is soms niet mogelijk omwille van contractuele verplichtingen, wettelijke bepalingen en algemene belangen van onze organisatie waardoor dit verzoek dan ook niet altijd kan worden ingewilligd. Zo worden je contactgegevens niet verwijderd als er nog een openstaande factuur is.

Als je niet tevreden bent over de geleverde informatie of denkt dat je geen volledig antwoord hebt gekregen, kan je contact opnemen met de data protection officer (
contactformulier) van PATRICK VAN BOGAERT BV om samen met hem of haar de opties te bekijken.

Het recht op verzet

Je hebt het recht om je te verzetten tegen het ontvangen van direct marketing van PATRICK VAN BOGAERT BV. Dit is een gratis basisrecht dat je kunt uitoefenen door een melding via 
contactformulier.


Dit recht op verzet is niet van toepassing voor communicaties in het kader van contractuele afspraken en/of wettelijke verplichtingen.
Als je niet tevreden bent over de geleverde informatie of denkt dat je geen volledig antwoord hebt gekregen, kan je contact opnemen met de data protection officer (
contactformulier) van PATRICK VAN BOGAERT BV om samen met hem of haar de opties te bekijken.

Het recht op klachten

Je hebt het recht om klacht in te dienen over de wijze waarop PATRICK VAN BOGAERT BV je persoonsgegevens verwerkt en/of de manier waarop wij je rechten invullen. Hiervoor kun je terecht bij volgende plaatsen:

 • Klacht neerleggen bij PATRICK VAN BOGAERT BV
 • PATRICK VAN BOGAERT BV heeft een data protection officer aangesteld die je klacht zal behandelen om samen met jou tot een oplossing te komen.
 • Je kan hem contacteren op contactformulier.
 • Klacht neerleggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit
 • Je hebt het recht om klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop PATRICK VAN BOGAERT BV je persoonsgegevens verwerkt en/of je rechten invult. Hiervoor kan je best naar de website van de gegevensbeschermingsautoriteit gaan voor meer informatie. 

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

PATRICK VAN BOGAERT BV verwerkt je persoonsgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat je gegevens veilig zijn bij PATRICK VAN BOGAERT BV. In dit kader mogen wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen. Deze periodes zijn afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gebruikt en het type van dienstverlening want sommige aspecten worden wettelijk bepaald. De gearchiveerde gegevens zijn beperkt toegankelijk.

Cookiebeleid

Op de websites van PATRICK VAN BOGAERT BV gebruiken we cookies. Volgens de nieuwe EU-wetgeving moeten we je laten weten wat cookies zijn en waarvoor we ze gebruiken. Dit lees je hieronder. 

Wat zijn cookies?

Als je naar een website surft, houdt de server een soort van tekstbestandje bij op de browser van jouw computer of mobiel toestel. Dat is een ‘cookie’. Deze bevat een unieke code die ervoor zorgt dat de server jouw browser herkent tijdens je bezoek aan een website (een ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of mobiel apparaat bewaard in de folder van je browser. Over het algemeen zorgen cookies ervoor dat je sneller kan surfen, ze helpen je ook om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen de inhoud van een website of reclame ook relevanter maken voor de bezoeker en aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. 

De PATRICK VAN BOGAERT BV-site gebruikt deze cookies:

 1. Strikt noodzakelijke cookies / Onmisbare cookies

  Deze cookies heb je nodig om onze websites te bezoeken en op bepaalde pagina’s te surfen, zo eenvoudig is het. Ze helpen je bijvoorbeeld om te navigeren tussen pagina’s of om formulieren in te vullen. Deze cookies zijn ook noodzakelijk om met je persoonlijke account in te loggen op de websites van PATRICK VAN BOGAERT BV. Ze zorgen ervoor dat we je identiteit op een veilige manier kunnen controleren, zodat we zeker zijn dat we de juiste persoon toegang geven tot persoonlijke informatie! Als je deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet optimaal werken.
   
 2. Functionele cookies

  Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van onze websites en zorgen ervoor dat je meer gepersonaliseerd kan surfen: ze houden je voorkeur bij, onthouden of je al meedeed met een enquête of niet, … zodat je geen twee keer dezelfde vraag krijgt. Kortom, deze cookies maken het surfen een stuk aangenamer. 
   
 3. Performantie- en analysecookies

  Deze cookies verzamelen algemene info over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites. Hiermee willen we de inhoud van onze websites verbeteren, ze meer aanpassen aan de wensen van onze bezoekers en ze gebruiksvriendelijker maken. Voorbeelden zijn cookies die het aantal unieke bezoekers tellen en cookies die bijhouden welke pagina’s het populairst zijn. 
   
 4. Socialemediacookies

  De websites van PATRICK VAN BOGAERT BV verwijzen soms door naar andere sites via een aanklikbare link om onze activiteiten te ondersteunen. Als je deze (externe) sites bezoekt, kunnen ook cookies worden gemaakt. Voor meer info hiervoor bekijk je best de privacy policy van de websites in kwestie. Je kan de content van de PATRICK VAN BOGAERT BV-sites ook via buttons delen op sociale media. Deze kunnen dan op hun beurt cookies plaatsen op de sites van PATRICK VAN BOGAERT BV en via deze weg gegevens verzamelen. Voor meer info hierover verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Opgelet, deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. 
   
 5. Overige cookies

  Dit zijn cookies die in geen van de bovenstaande categorieën thuishoren. Zoals de cookies die we gebruiken om onze site te optimaliseren en onze eigen webanalyses te maken. Het gaat om zogenaamde webanalysecookies. Je kan statistieken maken met de info die zij verzamelen. Deze geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Deze cookies helpen ons om de structuur, de navigatie en de inhoud van de PATRICK VAN BOGAERT BV-websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Beheer van cookies

Cookies accepteren

Als je alle functionaliteiten van onze site wil gebruiken, moet je al onze cookies accepteren. Gelukkig is dat heel eenvoudig: ofwel sluit je de cookiemelding, ofwel ga je eenvoudig verder met surfen op www.patrickvanbogaert.be .

Cookies verwijderen of uitschakelen

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website staat uitgelegd hoe je cookies kan weigeren in de meeste browsers: 
http://www.aboutcookies.org/

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Geïnstalleerde cookies kan je op elk moment verwijderen van je pc of mobiel toestel.

Copyright

© 2015-2024 Algemene bouwonderneming Patrick van Bogaert

Coördinaten

Pareinpark 25 (INDUSTRIEZONE), 9120 Beveren-Waas

+32 (0)3 755 05 55

+32 (0)3 755 05 56

BTW nr 0475200426

Registratienr. 0475.200.426/061011